Vladimír LašMorální kultura (čongšin sujang)

Různé významy a různé interpretace termínů týkající se morální kultury jsou často pro západní myšlení nepochopitelné, protože vychází z orientální filozofie, která v Orientu prostupuje životem lidí. Lze říci, že morální kultura je úsilí, jak se stát příkladnou osobou, jakou byl třeba Confucius (479-552 n. l.).

Aby bylo možno státi se takovou osobou, musí člověk nejprve objevit sám sebe a získat takový mravní charakter, kterého si budou všichni vážit. Toho může dosáhnout pouze neustálým cvičením duševní disciplíny. V době, kdy je to potřeba, může duševně disciplinovaný člověk přispět k výstabě ideální společnosti, protože může moudře radit vládě i po své smrti svým věčně přetrvájícím příkladem.

Confucius řekl: „Pro podporu smyslu morálky musí člověk zacházet s ostatními s poctivostí a upřímností, jež jsou založeny na spravedlnosti, a musí vyloučit zlé myšlenky.“

none

Morální kultura

I

Každý z nás je společenská bytost, která touží žít v mírové a svobodné společnosti. Současně je naší poviností takovou společnost pro lidi vybudovat.

Zmínil jsem se o různých slovech moudrosti starověkých svatých a filozofů o vytváření ideální společnost v naději, že žáci taekwonda je použijí jako vodítko k zušlechťování své mravní vzdělanosti.

none

Ideální společnost podle Lao’C je taková, ve které má vládce tak vysokou mravní vzdělanost, že může přirozeně vládnout, nikoliv útlakem či strachem, ale soustředěním se na dobrou povahu svých lidí, kteří pouhým plněním svých poviností mohou žít svobodně a v míru beze strachu a úzkosti.

Morální společnost je taková, v níž lidé obdivují a velebí svého vládce z vděčnosti za jeho lásku a laskavou povahu, kterou on projevuje svému lidu.

Za třetí existuje zákonná společnost, ve které se vládce, protože má nedostatek mravní autority, uchyluje k různým zákonům, aby vládl svému lidu, který naopak poslouchá, protože se obává odplaty, kterou by porušení těchto zákonů přineslo. Za těchto okolností ztrácí vládce těsný kontakt se svým lidem.

Nakonec nejhorším druhem společnosti je taková společnost, ve které vládce zneužívá podvody a úskoky své zákonné autority pro rozšíření svých osobních ambicí a vnucuje svému lidu svou vládu silou, kdykoli to považuje za nutné. V takové společnosti lid vládcem pohrdá a nenávidí jej a nakonec přivítá nejen pád jeho, ale s ním i pád lidu a země.

U taekwonda je velký důraz kladen na mravní vzdělanost nejen proto, aby se podpořilo zdravé tělo a pronikavá mysl, ale také sportování a zdokonalení mravního chování. Tak jako staří řekové byli v prvé řadě zastánci zdravého těla a tvůrčí duševní koncepce, tak čím disciplinovanější a ušlechtilejší mysl je, tím disciplinovanější a ušlechtilejší je využití taekwonda studenty.

Není pochyb, že bude obtížné plně pochopit následující řádky, avšak sluší se, aby si je vážnější žáci taekwonda přečetli, strávili a snažili se pochopit tyto velmi základní podstaty mravní vzdělanosti:

A: Návrat k základní přirozenosti - Mencius ukazoval následující analogii, když zdůrazňoval, že člověk je v podstatě dobrý.

Dokonce i bezcitný zloděj, když vidí dítě spadnout do studny, pokusí se jej zachránit, zapomínaje na chvíli na svůj úmysl vyloupit dům. Tato dobrá přirozenost se však zatemní nebo se zcela ztratí, když dojde k lačnosti po penězích a moci.

B: Být ctnostný - je obtížné definovat, co je to vlastně ctnost. Nicméně existuje 5 lidských vlastností, jež jsou od starověku považovány za ctnosti: lidskost, spravedlnost, zdvořilost, moudrost a spolehlivost. Aby byl člověk ctnostný, musí tyto vlastnosti stále zušlechťovat a procvičovat.

Confucius řekl:

„Ctnost je jako Severka. Všechny ostatní hvězdy se kolem ní pravidelně otáčejí.“

Proto lidé, kteří jsou v okolí ctnostného člověka, budou přirozeně pracovat pro zlepšení společnosti.

Lidskost (in)

Schopnost cítit zármutek při neštěstí jiných lidí a milovat je všechny stejně, jako rodiče milují své děti.

Confucius definoval lidskost následujícím způsobem:

 1. Miluj lidi, zvláště své rodiče.
 2. Nepožaduj na druhých, aby dělali to, co bys sám nedělal.
 3. Chovej se přirozeně slušně ovládáním sebe sama.
 4. Měj touhu dosáhnout toho, co je správné bez ohledu na to, jak nepatrný výsledek se může zpočátku zdát ve srovnání s vynaloženým úsilím.
 5. Oceňuj ctnost ostatních více než svou vlastní.
 6. Važ si svobody jiných více než své vlastní.

Confucius dále řekl: Pro uskutečnění lidskosti by měl člověk:

 1. Procvičovat maximální rozvážnost, skromnost a šetrnost v každodenním životě.
 2. Věnovat se přidělené práci, ať je malá či velká.
 3. Projevovat srdečnou upřímnost ostatním v jakoukoli dobu.

Tae Kong-mang (12. st. př. n. l.) řekl:

„ Nebe zajišťuje 4 roční období, zatímco země má moc stvořit všechno živé. Tyto privilegia nejsou určeny pro žádnou jednotlivou osobu, ale pro všechny bytosti ............. “ Proto lidskost spočívá v myšlence sdílení darů přírody se všemi lidmi.

Spravedlnost (ul)

Schopnost cítit stud při nesprávném jednání a plnit své povinosti k ostatním. Mencius řekl: „ Pro běžného člověka jsou život a smrt nejdůležitější v životě. Avšak pro mravného člověka je život a smrt pro spravedlnost daleko důležitější, než jeho vlastní život a smrt. “

Spravedlnost je dobře definována v činu jistého generála armády, jež je vylíčen v knize „War Manual“, která byla napsána před 2400 lety.

Generál odpočíval se svými vojáky během vyčerpávající války na břehu řeky, když mu pobočník přinesl malý pohár vína k občerstvení. Generál uchopil pohár a pomalu jej vyprázdnil do plynoucí řeky před zraky svých zmatených vojáků a potom je pozval, aby s ním sdíleli víno tím, že si každý usrkne z řeky.

Zdvořilost (jei)

Zvířata bojují o potravu, ale ctnostný člověk nabídne jinému človeku kus chleba, i když budou oba hladovět, z úcty a dobrých mravů.

Confucius řekl: „ Je nutno být zdvořilý pro další rozvoj osobnosti a kdokoli postrádá upřímnost svých slov, nemůže být pokládán za gentlemana. “

Confucius také řekl:

„Upřímnost bez ohleduplnosti může být poněkud krutá.“

„Uctivost bez ohleduplnosti může být pro příjemci nepohodlná.“

„Odvážnost bez ohleduplnosti je poněkud násilná.“

Moudrost (ji)

Schopnost rozeznat dobré od špatného, ne však jen u věcí, jež se týkají dobrého a špatného u ostatních, ale zvláště u věcí, jež se týkají sebo samého.

Moudrý muž (Yu Bee) jednou řekl svým synům: „Ať je to cokoliv malého, neměl bys dělat to, pokud to považuješ za špatné. Na druhé straně musíš udělat cokoli správného, jakkoli se to zdá malé.“

Spolehlivost (šin)

Schopnost dodržet svá slova a sliby ne pouze svým přátelům, ale všem lidem. Bez spolehlivosti ztrácí člověk všechny zásady a pocty a stává se lhářem a podvodníkem.

II

Jak může člověk objevit svou lidskou přirozenost?

Jsou dvě cesty, jak člověk může nalézt sám sebe: Za prvé zachováním si dobra, jež mu dal Bůh či nebe při narození, za druhé zbavit se lakoty po materiálních věcech.

A. Člověk může během života zastávat dva druhy postavení.

V základě jsou dva druhy postavení: Jedno je 5 ctností, které jsou dány nebem a byly již vysvětleny dříve a druhé je dáno člověkem, jako např. člen vlády, vedoucí úřadu atd.

Naneštěstí se člověk příliš spoléha na světské postavení, které je přinejlepším přechodným stavem, ze kterého může být odvolán. Na druhé straně to, čím nás vybavilo nebe, je věčné. Tím není řečeno, že máme odmítat všechny světské věci, ale spíše zachovávat obě postavení v rovnováze tak, že ctnosti prvého postavení poskytují vodítko pro správné využití druhého postavení.

Takto si člověk získá úctu a dává řadu dobrých příkladů, které mohou ostatní následovat. Bez řádného vedení se člověk snadno může stát obětí pokušení po osobní moci a bohatství a použít neetické prostředky pro podpoření svých ambicí. Nakonec se taková osoba stane tyranem, diktátorem a nepřítelem lidu.

Podle Confucia nemuže mít štědrý a milující člověk nepřátele. Proto lidskost - první z ctností - je jako bezpečná pevnost.

none

Štědrý člověk nemá žádného nepřítele.

B. Lakota je nenasytná

Ten, kdo je spokojen s tím co má, je nejbohatší člověk na světě. Na druhé straně, jestliže někdo má vše a chce stále více, může být přesto chudý. Člověk, který je zaslepen lakotou, není pouze vydán na pospas úplatnosti, intrikám a vykořisťováním jiných lidí, ale nejhorší je, že se dostává do postavení „přítel bojující proti příteli a otec proti synovi“, a nakonec není o mnoho lepší než zvíře.

Je jistá pravda ve starém přísloví, které říká, že skutečně dobrý člověk nemůže být bohatý a bohatý člověk nemůže být skutečně dobrý člověk.

Podle starodávného pořekadla „stálé materiální neuspokojení je považováno za kořen všeho neštěstí.“ Není lepší cesta k sebeuspokojení a lidskému růstu než neustálý rozvoj štědré povahy.

C. Buď pokorný

Plevel v nadutosti vztyčuje svou hlavu, zatímco uzrálé zrno svou hlavu v pokoře sklání. Lao’C učil, že vznešená ctnost je jako hluboké údolí, do něhož plynou všechny vodní proudy. Ctnostný člověk na sebe přitahuje úctu ostatních, zatímco ten, kdo je sobecký a egoistický, ztratí úctu svých druhů a stane se pohrdaným a izolováným.

Být pokorný neznamená zabývat se drobnými hádkami, ale být jako velkodušná řeka v mělkém údolí, která zavlažuje pole okolo.

D. Sebekritičnost
none
Vznešená ctnost je jako
hluboké údolí.

Nikdo není moudrý od okamžiku narození. Jako lidské bytosti máme mnoho chyb a jsme náchylní k omylům. Avšak jakmile jsme jednou nabyli znalosti, učíme se tyto nedostatky odstraňovat.

Je možné stát se nakonec dokonalými lidskými bytostmi. Pro dosažení dokonalosti je třeba nestavět se idylicky k učení a být neustále ochotný hledat chyby sebe sama.

Říká se, že Confucius a jeho žáci cvičili sebekritičnost opakování následujících bodů třikrát denně:

 1. Zanedbávám prosby jiných kvůli své sobeckosti?
 2. Chovám se upřímně ke svým přátelům?
 3. Vnucuji ostatním jistotu zatímco jsem sám nejistý?
 4. Nezanedbávám procvičování ctností?
 5. Nedopouštím se omylu při svých studiích?
 6. Nevyhnul jsem se spravedlivému jednání?
 7. Opravil jsem se okamžitě potom, co jsem si uvědomil chybu?
E. Buď mírný

Protože světlo je beztvaré a měkké (mírné), může osvětlovat a dávat teplo i ukrytým zákoutím. Protože voda může přijmout každý tvar a formu, může lépe sloužit živým věcem, jež potřebují přežití. Jakmile se voda jednou stane součástí oceánu, je i největší loď pouhý list, a když se probudí její zběsilost, může dobýt nejvyšší horu.

Jestliže někdo prohlašuje, že je silný, potká brzy někoho silnějšího. Strom - například mladý stromek - může odolat silnému větru, když je měkký a ohebný, ale může se skácet či zlomit, když zestárne a stane se křehký. Stejný princip nalezneme u lidského života.

F. Měj úctu ke starším

Jako si syn váží rodičů, mladší bratr má úctu ke staršímu bratrovi, člověk musí mít vždy úctu ke stařším a seniorům. To je ta krása lidského druhu a jeden z rozdílů mezi člověkem a zvířetem.

Mencius řekl, že v lidské společnosti jsou 3 hodnotné věci: postavení, čest a mravní čistota. Ve vládě je důležité postavení, ve společnosti čest a pro vůdce či učitele mravní čistota. Ve skutečnosti nemohou být děti bez rodičů a mladší generace bez starší generace. Ve vládě se považuje za důležité postavení, ve společnosti dobré jméno a pro vůdce nebo poradce mravní neporušenost. Společnost a národ se nemohou vyhnout chaosu bez své vlastní kultury a sociálního řádu, jež je založen na úctě ke zkušenosti a modrosti starších.

G. Respektuj práva druhých

Kritizování někoho lepšího, závidět jinému majetek a kradení výhod někomu jinému jsou známky bezohledného člověka. Matka příroda uplatňuje nárok na své území a všechny bytosti v něm uznávají její nárok. Pomáhat ostatním zlepšit se a uspět v životě je odměna sama o sobě a má opravdovou hodnoty je v přípradě, že za pomoc nečekáme žádnou odměnu.

V celé historii lidstva lidé, kteří v žárlivosti ukradli poznání druhých či ukradli majetek z lakoty, vždy zanechali obraz hanby a potupy.

H. Buď spravedlivý

Být spravedlivý a upřímný znamená prožít svůj život správně. Staří mudrci říkávali: „Pro obyčejné lidi je život nejcennější a smrt nejstrašnější.“ Avšak spravedlivý člověk si bude cenit spravedlnosti nad svůj život a bude ochoten raději zemřít, než se podrobit nespravedlnosti. Takové známé postavy jako Baek-E-Sook-Je z Číny, Sung Sam-moon z Koreje a Yoshida Shoing z Japonska, všichni zvolili smrt před nespravedlností, zanechávajíce svým potomkům přetrvávající příklad.

Baek-E-Sook-Je žil v Chou v době asi 2000 př. n. l. Když král Moo porazil 27 krále, který byl notorický tyran, odmítl sloužit králi, který se zmocnil koruny mocí a ne zákonným postupem. Nakonec vyhladověl v samoexilu, který na sebe uvalil v horách Soo-Yang.

Sung Sam-moon byl důležitým ministrem krále Se-jonga, vynálezce hangulu (korejská abeceda) ve 14. století. Potom co král zemřel a králem se stal mladý Dan-jong, zosnoval proti němu jeho strýc Se-jo spiknutí a zmocnil se trůnu. Ministr Sung byl později pro své neustálé protesty proti nezákoným aktům krále popraven. Yoshida-Shoing byl také popraven, když protestoval, že se vojenská vláda Doku-Kawa pokoušela zrušit království Mei-Ji.

I. Buď šetrný

Od pradávných dob způsoboval nadměrný přepych a požitkářství pády mnoha králů a států bez výjimky a dějiny jsou plné takovýchto případů. Zvláště vládnoucí osoby by se měly naučit být šetrné a žít skromně. Jak říká staré přísloví: „Teče-li bahnitá voda vzhůru, je to tok dolů.“

Extravagantní vládce bude stejným způsobem ovlivňovat své podřízené a přinese mnoho útrap svým poddaným přes daně a úplatkářství. Během dynastie Lee v Koreji byl potulný královský inspektor, který cestoval zemí inkognito, pozván na jeden z marnotratných obědů smutně proslulého vládce. Uprostřed hostiny zarecitoval slavnou báseň:

Sladké víno, jež pijete ze třpytících se pohárů
plyne ze slz lidí, kteří se lopotí.
Čím veseleji Vy se smějete,
tím hořčeji budou oni plakat.
Čím hlasitěji Vy zpíváte,
tím žalostněji oni naříkají.

Vládce a jeho kohorta poznali skutečnou totožnost básníka, polekali se a uprchli. Pamatuj, že za rádovánkami jednoho člověka jsou slzy a zármutek mnoha lidí.

J. Buď rozvážný

Všechno, co člověk dělá, nesmí dělat impulsivně a bezstarostně, ale musí být trpělivý a přemýšlivý. „Ten, kdo jedná alespoň třikrát bez přemýšlení, bude jednou svého čini litovat,“ varuje staré přísloví.

Důležité nařízení nebo potrestání nesmí člověk dělat ve spěchu, ale musí uváženě dojít k rozhodnutí, které je jak správné, tak objektivní.

none
Vzdělávej mladé, aby jsi
vychoval hrdinné vůdce.
K. Poznej pravé štěstí

Básník a učenec Lao'C vysvětlil, že přírozenost je založena na souladu protikladů. Například vesmír byl vytvořen ze dvou sil, Yin (žena) a Yang (muž). Další protiklady jsou tvrdé a měkké, dlouhé a krátké, noc a den, plné a prázdné, studené a horké, velké a malé a krásné a ošklivé.

Všechny věci na tomto světě jsou relativní jedna ke druhé. Neštěstí může pocházet pouze ze štěstí a lítost z radosti. Zdraví a mocní nejsou vždy šťastní. Na každou bohatou osobu připadá bezpočet chudých a na každého tyrana národ utlačovaných. Mencius definoval 3 štěstí v životě následovně:

 1. Zdráví rodičů a harmonie v rodině.
 2. Žít v hrdosti a cti zásluhou správného chování.
 3. Vzdělávat mladé, aby se z nich stali poctiví členové společnosti.
L . Nech za sebe mluvit své činy

I nejschopnější řečník má sklon chybovat, když se dostane do záplavy slov. Zavřená ústa mohou zachránit rybu od chycení na háček, stejně jako zachovat tajemství před nepřítelem. Mluvit pouze tehdy, když to má význam, je znakem vzdělané osoby. Lidé většinou mnoho mluví, aby se chvástali, nebo aby získali výhody nad ostatními.

Ctnostný člověk se vyjadřuje více činy než slovy. Tak svým příkladem ovlivňuje ostatní. Za dávných časů se věřilo, že opravdu účinný způsob učení je jednání učitele, a ne jeho slova.

M. Rozvíjej mír mysli
none
Pohyb v klidu.

Čistý rybník se zakalí, jestliže je zvířen, a opět se vrátí do původního stavu, jestliže se nechá nerušeně usadit.

Říká se, že klid je schopen porazit vášeň. Bezpochyby můžete snášet největší horko, jestliže v klidu sedíte. Naopak jestliže se hodně pohybujete, abyste zahřáli své zmrzlé tělo, může se vám dočasně ulevit, ale netrvá to příliš dlouho.

Míru mysli můžeme dosáhnout pomocí meditace, zbavením mysli všech nepodstatných myšlenek a navrácením se k přirozenosti člověka. Na rozdíl od Budhismu nebo Zenu neznamená meditace v taekwondu úplné odloučení od světa jako mrtvé tělo, ale spíše aktivní chvilku pro uvažování o našich chybách v tichu a soukromí našich myšlenek, a přes pokání pokračovat v našem sebezlepšování, abychom se stali lepšími muži nebo ženami.

Tento aktivní myšlenkový proces v tichu se nazývá Jung-Joong-Dong.

none
Široké a hluboké
Ki (duch).
N. Měj pevnou mysl

Člověk pevného přesvědčení není podezřívavý a neobává se. Jestliže udělá chybu, má morální sílu ji co nejpokorněji přiznat a má odvahu postavit se moci, jestliže věří, že je v právu.

Silné přesvědčení může být získáno přes širokému a hlubokému duchu (mysli) - „Ki“. Ki je formou aktivní energie, která prostupuje každou fyzickou buňku a orgán, zatímco vůle - „Chi“ je motivační sílou. Ki pohybuje a Chi řídí. Je-li Ki pěstována s velkou péčí a je mu umožněno růst na základě lidskosti a spravedlnosti, může jeho energie a ohromná síla naplnit nebe a zemi a umožnit člověku dosáhnout nové výšky a velkých činů. Tak napomíná Mencius své stoupence.

Pokud se týče praktičtější úrovně, pomáhá Ki udržet naši mysl jasnou a ostražitou, když se životní záležitosti stanou napjaté a zmatené, nebo nás udržuje během bezesných nocí, když ten, koho milujeme, je vážně nemocen.

O. Buď oddaný

Co je pro mnichy meditace, pro umělce soustředění a obětování se a pro dělníka vytrvalost, to je mravní vzdělanost pro cvičence bojových umění. Jinými slovy, osobní obětování se vlastním zájmům a povinostem je podstata života a energie. Vzdělávání mysli proto není monopolem žádné určité osoby.

Upřímnost a snaha vytváří víru a víra člověku umožňuje dosáhnout konečného cíle.

Mravní vzdělanost lze považovat za sílu, které člověka nutí oddat se své práci, ať je jakákoliv, dokud se jeho život a práce nestanou jedním.

III

Souhrně řečeno, můžeme se těšit z větší svobody našeho jednání, pokud si uchováme naši přirozenost a nenecháme se svádět mocí, penězi a sexem. Osoba, která dosáhla tohoto stupně sebezušlechťování, se někdy nazývá svatou.

Pro obyčejného smrtelníka se to musí zdát nemožné. Přechod hor začíná jedním smělým krokem a oceán jedním malým tokem.

Staré přísloví říkají: „Tam, kde je vůle, je i cesta,“„ Člověk by neměl hledět do dálky, když cesta je přímo před ním“ a „I nebem je možno pohnout, když se člověk obětuje své věci.“

Se silnou vůlí a pevným rozhodnutím je to v dosahu každého, kdo je ochoten se tomu obětovat.

none

Cesta je přímo před tebou.

none

Absolutní upřímnost pohne nebem.

none
Celý život je zasvěcen
taekwondu.

Tato mravní vzdělanost je svázána s taekwondem a podporuje jeho techniky, sílu a sebedůvěru, ale také zušlechťování povahy. Bez učení mravní vzdělanosti bude instruktor vinen, že předává sílu někomu, kdo může být tak okouzlen získanou technikou, že se snadno může stát násilníkem nebo může využívat tyto znalosti jako prostředky k dosažení svých ambicí.

Mnoho mistrů a instruktorů taekwonda má větší sklon klást důraz na toto hledisko tréninku spíše než na více vzrušující metody tréninku, jako je běh přes skalnaté pobřeží, údery do oblázků nebo vrážení rukou do horké vody, pokusit se zastavit ptáka za letu a tak dále.

Je mnoho poviností, které musí žáci plnit a následující body dodržuje každá škola taekwonda sdružená v Mezinárodní Federaci taekwonda (ITF Vídeň), aby se udržel vysoký standart instruktorů a žáků:

 1. Žadatel je podroben pečlivé kontrole duševní způsobilosti a svého zázemí, než je přijat do školy.
 2. Škola musí klást důraz na vlastenectví, poslušnost, chování, cvičení, disciplínu a pokoru.
 3. Při udělování vyšších stupňů se musí brát v úvahu osobní mravnost a upřímnost, stejně jako technika.
 4. Nositelé vyšších stupňů, u nichž se zjistí, že se perou, by měli být potrestáni místní asociací taekwonda.
 5. Nositelé černých pásů musí být registrováni u místní asociace a u ITF.

Během tréninku mohou studenti neustále zlepšovat svou mentální a fyzickou disciplínu a následující aktivity mohou být považovány za nedílnou součást tohoto tréninku.

Cestování (joheng 여행)

Vlastenectví může být rozvíjeno cestováním na známá či historická místa. Americký student jednou prohlásil po návštěvě Gettysburgu a místa, kde generál Pickett sveld slavnou bitvu: „Bojovného ducha a odvahu, kterou měl k pokusu o dobytí nedobytného postavení, musela pocházet z loajality všech důstojníků, kteří toho cíle chtěli dosáhnout.“

none

none
Lezení na hory (tungsan 등산)

Tato forma cvičení rozvíjí důležité svaly na nohou, ale také posiluje ducha a podporuje pocit vítězství a triumfu, jak ukazuje známá korejská báseň: „Nezáleží na tom, jak vysoká je hora, vždy ji lze přirovnat k malé hrobce pod nebem. Neexistuje žádný důvod, proč by člověk neměl uspět, pokud si přeje vylézt nahoru. Příliš často však někdo tvrdí, že je příliš vysoká na výstup, aniž by se o to pokusil.“

none

none
Studené sprchy a koupele (nengsu mačchal 냉수마찰)

Studenými sprchami a koupelemi, nebo cvičením naboso na zasněžené zemi, studenti zvyšují svou houževnatost a hrdost.

none

none
Služba společnosti (sahve pongsa 사회봉사)

Práce pro společnost, zejména pro chudé a postižené, studenta učí lásce, pokoře, přátelství a toleranci.

none
Etiketa (jedžol 예절)

Vysoký stupeň etikety by měla být dodržena studenti, a to jak uvnitř, tak vně tělocvičny. Ta by měla být uplatňována studenty s nižším technickým stupněm k vyšším při výcviku, studenty s vyšší technickým stupněm ke starším studentům mimo tělocvičnu a všemi studenti při návštěvě jiné tělocvičny. Ve všech skupinách by měl být kladen důraz na správné oslovování. Je to způsob projevování respektu a zdvořilosti jak v západních, tak ve východních společnostech.

Je velice špatné, když černý pás pohrdá začínajícím bílým páskem, který je proti instruktorovi seniorem jak věkově, tak postavením. Studenti navštěvující jiné školy, ať jde o taekwondo nebo jiné bojové umění, musí vždy projevovat náležitou úctou a být skromní a zdvořilí.

none
none

Člověk by měl pokusit přebývat v největší sídlech světa, stát na správných místech a chodit po největších ulicích.

(Nejpohodlnější a nejbezpečnější lidské bydliště je jeho ctnostná mysli. Měl by vždy stát na straně spravedlnosti a žít čestně a poctivě.)

Vladimír Laš vladalas.info

Kontakty

osobní

icq

icq 175019847

Další komunikátory