Vladimír LašPostoje - sogi - stance

Základní postoje

narani sogi
rovnoběžný postoj
parallel stance
šířka - ramena (mezi malíkovými stranami chodidel) váha rovnoměrně na obě nohyosy chodidel směřují dopředu
konnun sogi
postoj v chůzi
walking stance
délka - jeden a půl šířky ramen (kolmá vzdálenost mezi palci)
šířka - ramena (mezi osami chodidel)
přední okraj kolene nad zadním okrajem paty
váha rovnoměrně na obě nohy osa přední nohy vpřed
zadní noha 25° vně od osy postoje
niundža sogi
L postoj
L-stance
délka - jeden a půl šířky ramen (od špičky přední nohy k malíkové straně paty zadní nohy)
šířka - palec přední nohy na stejné linii jako pata zadní nohy
přední strana kolena zadní nohy kolmo nad špičkou, přední noha lehce pokrčená (jako v konnun sogi)
Spojnice kyčel – vnitřní okraj kolene – palcová strana zadní nohy tvoří kolmici k podlaze
70 % váhy na zadní noze osa obou chodidel asi 15° dovnitř
zadní noha 25° vně od osy postoje
Tělo vždy pan mom
annun sogi
postoj jezdce
sitting stance
šířka - jeden a půl šířky ramen (mezi palcovými stranami chodidel)
kolena jsou pokrčená, jsou tlačeny směrem ven od osy postoje
váha rovnoměrně na obě nohy osa obou chodidel směřují dopředu
kodžong sogi
pevný postoj
fixed stance
délka - jeden a půl šířky ramen (mezi špičkou přední nohy a palcovou stranou zadní nohy)
šířka - palec přední nohy na stejné linii jako pata zadní nohy
váha rovnoměrně na obě nohy osa obou chodidel asi 15° dovnitř
zadní noha 25° vně od osy postoje
Tělo vždy pan mom

Přípravné postoje

čcharjot sogi
postoj v pozoru
attention stance
paty u sebe, špičky od sebe
šířka - ramena (mezi malíkovými stranami chodidel)
ruce lehce sevřeny v pěst
pěsti a paže přirozeně spuštěny dolů, paže v loktech mírně pokrčené
váha rovnoměrně na obě nohypalcové strany chodidel v úhlu 45°
narani čunbi sogi
rovnoběžný přípravný postoj
parallel ready stance
jedná se o narani sogi s oběma pěstmi drženými přirozeně před břichem
vzdálenost mezi pěstmi je asi 5 cm a vzdálenost od podbřišku 7 cm
vzdálenost mezi lokty a žebry je přibližně 10 cm
lokty neroztahovat víc, než je nezbytné
část paže nad loktem svírá úhel asi 30° dopředu a předloktí asi 40° dovnitř.
kuburjo čunbi sogi
přípravný postoj na skrčené noze
bending ready stance
Rozlišuje se typ A a B. Je-li postoj na pravé noze, slouží k provedení levého vyčkávacího bloku předloktím a nazývá se pravý přípravný postoj na skrčené noze.
Typ A: používá se jako přípravná pozice pro jop čcha čirugi a jop čcha tulkchi
Typ B: používá se jako přípravná pozice pro tvi čcha čirugi (Vzdálenost mezi pěstmi a stehny je asi 25 cm, Loket by měl být pokrčen v úhlu asi 30°,Chodidlo zvednuté nohy by mělo být ve výši kolene stojné nohy a rovnoběžně s podlahou)

Základní postoje

Moa sogi - Zavřený (spatný) postoj - Close stance

Postoj s nohama u sebe (paty i špičky). Tělo vzpřímené, váha těla rovnoměrně rozložena na obě nohy. Postoj může být jak v pozici čelní, tak boční (resp. techniky v něm prováděné mohou být cíleny směrem dopředu nebo do strany).

none

Gunnun sogi - postoj v chůzi - walking stance

Jedná se o často používaný silný postoj ve směru předozadním, který je vhodný pro obranné i útočné techniky.

Provedení:

 1. Jednou nohou nakročit dopředu nebo dozadu na vzdáleno jedné a půl šíře ramen mezi palci (kolmá vzdálenost) a na jednu šíři ramen mezi osami chodidel. Vzdálenost větší než jedna a půl šíře ramen je příčinou pomalých a slabých pohybů jak proti útokům ze strany, tak proti napadení zepředu či zezadu. Příliš krátký postoj má za následek zhoršenou stabilitu a tím oslabenou účinnost technik v něm provedených.
 2. Ohnout přední nohu v koleni tak, aby přední okraj kolene byl kolmo nad patou (jejím zadním okrajem). Druhou nohu v kolenním kloubu plně propnout.
 3. Rozložit váhu těla rovnoměrně na obě nohy.
 4. Prsty přední nohy směřují dopředu, prsty zadní nohy asi 25ş vně (směrem od osy postoje). Úhel větší než 25ş oslabuje kolenní kloub proti útoku zezadu a brání správné poloze boků v postoji.
 5. Mírně napnout svaly dolních končetin s pocitem jejich stažení k sobě.

Pozn.: Je-li pravá noha vpředu, postoj se nazývá pravý (nebo pravostranný) postoj v chůzi (gunnun sogi), je-li vepředu levá, jedná se o levý (levostranný) postoj gunnun sogi.

Používá se pro techniky vedené čelně (dopředu, souhlasně s osou postoje) nebo pro techniky vedené směrem do strany (kolmo na osu postoje).

none

Niunja sogi - l-postoj - l-stance

Tento postoj se používá velmi často pro obranu, ale lze jej dobře využít i pro útočné techniky. Přední noha je vhodně připravená pro kopy, je třeba jen lehkého přenesení váhy (těžiště) dozadu. Výhodou je možnost využití postavení napůl boční (pan mom), např. pro pohyby spojené s obratem těla.

Provedení:

 1. Jednu nohu dát dopředu nebo dozadu do vzdálenosti jedné a půl šíře ramen (měřeno od špičky přední nohy k malíkové straně paty zadní nohy). Poloha chodidel připomíná písmeno L. Je doporučeno, aby osy chodidel obou nohou směřovaly asi 15ş dovnitř. Je též třeba, aby se šíře postoje upravila zhruba na 2,5 cm pro lepší stabilitu.
 2. Ohnout zadní nohu v koleni tak, aby přední okraj kolene byl kolmo nad špičkou. Lehce pokrčit přední nohu v kolenním kloubu (stejným způsobem jako u gunnun sogi).
 3. Spojnice kyčel – vnitřní okraj kolene – palcová strana zadní nohy tvoří kolmici k podlaze.
 4. Rozložení váhy těla je přibližně 70 % na zadní noze a 30 % na přední noze.

Pozn.: Je-li pokrčena pravá noha (resp. je-li v z a d u), nazývá se postoj pravý L-postoj a naopak. Držení těla (pozice ramen) je vždy pouze napůl boční (pan mom), a to pro techniky útoku i obrany.

none

Annun sogi - postoj JEZDCE - sitting stance

Je to velmi stabilní postoj pro pohyb do stran. Též se široce používá pro cvičení úderů pěstí a na posilování svalů nohou.

Jednou z výhod tohoto postoje je možnost přeměny do postoje gunnun sogi za minimální změny polohy chodidel.

Provedení:

 1. Rozkročit nohy do vzdálenosti jedné a půl šíře ramen (měřeno mezi palcovými stranami chodidel).
 2. Špičky (osy chodidel) směřují dopředu, váha těla je rozložena rovnoměrně na obě nohy, tělo vzpřímené.
 3. Kolena jsou pokrčená, směřují (jsou tlačena silou svalů) směrem ven od osy postoje.
 4. Soustředit sílu do vnitřní strany stehen a zpevnit svalstvo.
 5. Vypnout hruď a horní část břicha a kyčle vtáhnout napětím břišního svalstva.

Pozn.: Příliš široký postoj je slabý, omezuje rychlost a pohyblivost. Příliš úzký a vysoký postoj snižuje stabilitu. Používá se jako čelní i boční (resp. techniky v něm provedené mohou být cíleny směrem dopředu i do strany).

none

Gojung sogi - pevný postoj - fixed stance

Jedná se o velmi účinný a silný postoj pro útok i obranu. Podobá se L-postoji se základními výjimkami:

 1. Váha těla je rozložena na obě nohy stejně (50 % : 50 %)
 2. Vzdálenost mezi chodidly je asi jedna a půl šíře ramen, avšak měřeno mezi špičkou přední nohy a palcovou stranou zadní nohy (tj. postoj je přibližně o jednu šíři chodidla delší než niunja sogi)

Pozn.: Pokud je vepředu pravá noha, postoj se nazývá pravý postoj gojung sogi a naopak. Pozice ramen je vždy napůl boční (pan mom), pro obranu i pro útok.

none

kyocha sogi - x-postoj - x-stance

Tento postoj je vhodný pro útok dopředu i dozadu. Příležitostně se používá pro blokování a využívá se též jako přípravný postoj pro pohyb do dalšího manévru.

Provedení:

 1. Zkřížit nohy jednu přes druhou.
 2. Váha těla je na nehybné noze (celá plocha chodidla je v kontaktu s podlahou), druhá noha je opřena pouze přední částí chodidla a slouží ke zvýšení pevnosti a stability postoje. Stojnou nohou může být jak přední, tak i zadní noha.
 3. Osy chodidel jsou přibližně rovnoběžné.
 4. Kolena jsou pokrčená, aby bylo snížené těžiště z důvodu lepší stability.

Pozn.: Pokud váha těla zůstává na pravé noze, jedná se o pravý (pravostranný) X-postoj a naopak.

Dwitbal sogi - postoj na zadní noze - rear foot stance

Používá se pro obranu, příležitostně i pro útok. Výhodou tohoto postoje je možnost rychlého provedení kopu přední nohou nebo přizpůsobení vzdálenosti od protivníka přední nohou, která se bez zábran může pohybovat bez nutného přenesení váhy na zadní nohu.

Provedení:

 1. Jednu nohu přemístit dopředu nebo dozadu na vzdálenost jedné šíře ramen mezi špičkou přední a malíkovou stranou zadní nohy (osy chodidel jsou na sebe zhruba kolmo).
 2. Skrčit zadní nohu v koleni, tak, že kolmice spuštěná z předního okraje kolene prochází špičkou chodidla. Patu zadní nohy lehce přemístit za patu přední nohy.
 3. Pokrčit přední nohu, přední částí chodidla se lehce dotýkat země.
 4. Prsty přední nohy směřují asi 25ş a prsty zadní nohy asi 15ş dovnitř.
 5. Velká většina váhy (cca 90%) je na zadní noze.
 6. Koleno zadní nohy je třeba mírně tlačit dovnitř.

Pozn.: Pokud je pravá noha vzadu (tj. stojná), jedná se o pravý (pravostranný) postoj dwitbal sogi a naopak. Je vždy napůl bočný (tj. pozice ramen je pan mom), a to pro útok i obranu.

none

Nachuo sogi - nízký postoj - low stance

Výhodou tohoto postoje je velká stabilita, je výhodný také pro přizpůsobování vzdálenosti směrem k cíli, popř. od něho, což zvyšuje účinnost techniky.

Může též napomáhat posilování svalstva nohou.

Je částečně podobný postoji gunnun sogi, je však oproti němu prodloužen o jednu délku chodidla. Může mít přední i boční variantu provedení, tj. poloha ramen může být pan mom či on mom.

Waebal sogi - postoj na jedné noze - one-leg stance

Postoj na jedné noze lze použít pro obranné i útočné techniky. využívá se také pro cvičení rovnováhy.

Stojná noha je v kolenním kloubu napnutá, chodidlo druhé je ve výši kolene stojné nohy, přitažené směrem k holeni (chodidlo rovnoběžné s podlahou).

Pozn.: Pokud je stojná pravá noha, jedná se o pravý (pravostranný) postoj a naopak. Používá se v pozici čelní i bočné.

Narani sogi - rovnoběžný postoj - parallel stance

Postoj s chodidly vzdálenými od sebe na jednu šíři ramen (měřeno mezi malíkovými stranami chodidel). Osy chodidel směřují dopředu – paralelní poloha nohou. Tělo je vzpřímené, váha rozdělena rovnoměrně na obě nohy. Postoj může být buď v pozici čelní, nebo boční (resp. techniky v něm prováděné mohou být cíleny směrem dopředu nebo do strany).

Pozn. Tento postoj slouží zejména jako přípravný, příležitostně může být využit pro útok i obranu.

none

Guburyo sogi - postoj na pokrčené noze - bending stance

Používá se jako přípravný postoj pro boční kopy a pro kopy dozadu. Jeho časté využití je i pro obranné techniky.

Pozn. Je-li skrčená pravá noha (tj. je-li pravá stojná), nazýváme jej pravý postoj guburyo sogi naopak. Může být jak čelný, tak napůl boční.

Palja sogi - otevřený postoj - open stance

Tento postoj se rozlišuje na vnější otevřený a vnitřní otevřený postoj. Chodidla jsou od sebe vzdálena na jednu šíři ramen, poloha těla je vzpřímená, váha rovnoměrně rozložena na obě nohy. Může být v pozici čelní nebo boční (resp. techniky v něm prováděné mohou být cíleny směrem dopředu nebo do strany).

Postoj má dvě varianty – vnější a vnitřní otevřený postoj. Obě jsou poměrně zřídka používané pro nerovnoměrné napětí svalů na dolních končetinách. Oproti postoji narani sogi je zde též poněkud oslabena stabilita.

Obě varianty postoje slouží především jako přípravné, příležitostně pro útok i obranu.

 • AN PALJA SOGI – VNITŘNÍ OTEVŘENÝ POSTOJ (INNER OPEN STANCE)
 • špičky nohou směřují lehce dovnitř.

 • BAKAT PALJA SOGI – VNĚJŠÍ OTEVŘENÝ POSTOJ (OUTER OPEN STANCE)
 • špičky nohou směřují v postoji 45o ven.

Sasun sogi - šikmý postoj - diagonal stance

Je velmi užitečný pro změnu polohy z postoje gunnun sogi bez přemisťování nohou. využívá se zde principů postoje annun sogi s těmito odlišnostmi:

 • Jedna noha je posunuta o jednu délku chodidla dopředu nebo dozadu. Pata přední nohy je tedy ve stejné úrovni jako prsty zadní nohy.

Pozn.: Pokud je vepředu pravá noha, nazývá se postoj pravý šikmý a naopak. Může být přední i boční. Užívá se pro obranu i útok s možností pohybu dopředu a dozadu.

none

Soojik sogi - přímý postoj (svislý) - vertical stance

Postoj je využitelný pro techniky obranné i útočné. Jeho provedení se drží těchto zásad:

 1. Jednu nohu dát rovně dopředu či dozadu, anebo do strany do vzdálenosti jedné šíře ramen - měřeno mezi špičkou přední nohy a palcovou stranou chodidla zadní nohy (osy chodidel jsou na sebe přibližně kolmé, podobně jako u postoje niunja sogi).
 2. Tělo držet vzpřímeně, váha je rozložena v poměru 60 % na zadní noze a 40 % na přední noze.
 3. Prsty obou nohou směřují přibližně 15ş dovnitř (směrem k ose).
 4. Nohy jsou v kolenou propnuté.

Pozn.: Pokud je pravá noha v z a d u , postoj se nazývá pravý (pravostranný) postoj soojik sogi a naopak. Vždy je napůl boční (pan mom).

none

Oguryo sogi - skrčený postoj - crouched stance

Je variantou šikmého postoje. Využívá napnutí a pokrčení kolen spolu s pohybem kolen dovnitř (směrem k ose postoje). Ačkoli tento postoj poskytuje určité výhody proti sasun sogi, např. rychlejší přesunutí do jiného postoje či větší pružnost, není příliš často využíván pro slabost kolenního kloubu vůči útokům ze strany.

Vzdálenost mezi nohama je lehce variabilní.

Pozn.: Je-li pravá noha vepředu, jedná se o pravý skrčený postoj a naopak. Je přední i boční, využitelný pro útok i obranu.

none

Přípravné postoje - JUNBI SOGI - REALY STANCES

Charyot sogi - postoj v pozoru - attention stance

Jedná se o postoj používaný m.j. na začátku a na konci každého tréninku.

Provedení:

 1. Tělo vzpřímené, kolena propnutá, paty nohou u sebe, špičky od sebe (palcové strany chodidel v úhlu 45°).
 2. Ruce lehce sevřeny v pěst.
 3. Pěsti a paže přirozeně spuštěny dolů, paže v loktech mírně pokrčené.

Narani junbi sogi - rovnoběžný přípravný postoj - parallel ready stance

Jedná se o rovnoběžný postoj narani sogi s oběma pěstmi drženými přirozeně před břichem.

 1. Vzdálenost mezi pěstmi je asi 5 cm a vzdálenost od podbřišku 7 cm.
 2. Vzdálenost mezi lokty a žebry je přibližně 10 cm.
 3. Lokty neroztahovat víc, než je nezbytné.
 4. Uvolnit ramena
 5. Část paže nad loktem svírá úhel asi 30ş dopředu a předloktí asi 40° dovnitř.

Moa junbi sogi - zavřený přípravný postoj - close ready stance

Podle pozice rukou se rozlišuje typ A, B C a D.

U typu A a B je pravá ruka je vždy zatnuta v pěst, levá ruka přes pravou pěst, poslední články prstů levé ruky jsou položené na kloubech a mezi klouby pravé pěsti.

U typu C jsou dlaně otevřené, levá ruka položená přes pravou tak, že poslední článek IV. prstu levé ruky je položen na posledním článku II. prstu pravé ruky, poslední článek III. prstu levé ruky je položen na posledním článku III. prstu pravé ruky a poslední článek II. prstu levé ruky leží na posledním článku IV. prstu pravé ruky.

U typu D jsou ruce zatnuté v pěst.

Typ A

Ruce jsou ve výši philtra (místo mezi nosem a horním rtem), vzdálenost mezi horním rtem a pěstmi je asi 30 cm.

Typ B

Ruce jsou ve výši pupku, vzdálenost mezi pupkem a pěstmi je asi 15 cm.

Typ C

Ruce jsou ve výši podbřišku, vzdálenost mezi podbřiškem a dlaněmi je asi 10 cm.

Typ D

Ruce jsou natažené, resp. jen mírně pokrčené v loktech, pěsti vedle stahen (částečně podobné jako u postoje charyot sogi).

Guburyo junbi sogi - přípravný postoj na skrčené noze - bending ready stance

Rozlišuje se typ A a B. Je-li postoj na pravé noze, slouží k provedení levého vyčkávacího bloku předloktím a nazývá se pravý přípravný postoj na skrčené noze.

Typ A

Používá se jako přípravná pozice pro boční kopy.

Typ B

Je přípravnou pozicí pro kop dozadu.

 1. Vzdálenost mezi pěstmi a stehny je asi 25 cm.
 2. Loket by měl být pokrčen v úhlu asi 30°.
 3. Chodidlo zvednuté nohy by mělo být ve výši kolene stojné nohy a rovnoběžně s podlahou

Gunnun junbi sogi - přípravný postoj v chůzi - walking ready stance

 1. Vzdálenost mezi pěstmi a stehny je asi 30 cm.
 2. Lokty mají být pokrčené přibližně v úhlu 30°.

Annun junbi sogi - přípravný postoj v sedě - sitting ready stance

Používá se velice často pro cvičení přecházení v postojích, např. s bočním kopem.

Pozice rukou je stejná jako u přípravného postoje v chůzi (gunnun junbi sogi).

Kyong ye jase - pozdrav - bow posture

Poloha těla a paží viz předešlý postoj.

 1. Trup předklonit 15° dopředu.
 2. Oči jsou upřené do očí protivníka.

Palja junbi sogi - otevřený přípravný postoj - open realy stance

Tento přípravný postoj není nic jiného než otevřený postoj s pěstmi přirozeně sevřenými před s t e h n y. Platí pro vnitřní (an palja junbi sogi) i pro vnější (bakat palja junbi sogi) otevřený přípravný postoj.

Tento postoj se nicméně, jak již bylo uvedeno, používá zřídka pro uvolněnost svalstva nohou (podrobněji viz palja sogi).

Niunja junbi sogi - přípravný l-postoj - l-ready stance

Jedná se o L-postoj s polohou paží obdobnou jako u postoje gunnun junbi sogi.

Kyocha junbi sogi - přípravný x-postoj - x-ready stance

Je to X-postoj, poloha paží podobně jako u gunnun junbi sogi, vzdálenost pěstí od stehen je větší.

Vladimír Laš vladalas.info

Kontakty

osobní

icq

icq 175019847

Další komunikátory